• slide3
 • slide4
 • slide5
 • Broušení-výpalků-do-zábradlí
 • Leštění-schodišťových-nosníku
 • Leštění-sloupů-pr.200-mm
 • Výroba-sloupků-pro-zábradlí

Zakázkové broušení a leštění nerezových materiálů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti FRUNĚK INOX s.r.o.

Zlín, Příluky, Cecilka 235, PSČ 760 01

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen ,,VOP“), upravují veškeré vztahy mezi společností FRUNĚK INOX s.r.o. se sídlem Zlín, Příluky, Cecilka 235,   760 01, (dále jen ,,Prodávající“), na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, které vznikajísouvislosti s uzavřením smlouvy mezi nimi.
 2. Kupující je každá právnická osoba a fyzická osoba.
 3. Provádíme pouze pohledové broušení a leštění. K výrobkům nedodáváme měřící protokoly. Nelze ručit za změnu rozměrů a tolerancí na materiálech a výrobcích vzniklé po povrchové úpravě. U jeklů brousíme standardně pouze plochy, hrany pouze na objednávku.

II. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

 1. Za uzavřenou smlouvu se považuje i potvrzená objednávka nebo převzatý dodací list, obsahující specifikaci materiálu a požadované zpracování.
 2. Dodací list je písemné potvrzení o předání a převzetí zboží vyhotovené Prodávajícím anebo jím zplnomocněnou osobou. Tento dodací list obsahuje označení Prodávajícího a Kupujícího a označení osoby, která zboží převzala.
 3. Veškeré dodávky se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek Kupujícího.

III. Ceny a platební podmínky

 1. Ceny předmětu dodávky uvedené Prodávajícímnabídkové informaci neobsahují DPH ani náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Každá vyfakturovaná částka za předmět dodávky je splatnáhotovosti, není-li na daňovém dokladu výslovně uvedeno jiné datum splatnosti.

IV. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět dodávkysouladu s danou objednávkou nebo smlouvou. Povinnost Prodávajícího dodat předmět dodávky je splněna okamžikem předání tohoto předmětu dodávky Kupujícímu ( popř. externímu dopravci ) potvrzením a převzetím dodacího listu.
 2. Prodávající nezodpovídá za zpoždění realizace objednávky a termín realizace podléhá prodloužení o dobu trvání překážky, nastalédůvodu nezávislých na smluvních stranách, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatření nebo zpožděním či výpadku subdodávky. Částečná realizace objednávky může být předmětem samostatné dodávky a může být ze strany Prodávajícího samostatně fakturována.
 3. Kupující je povinen ihned při dodání předmětu dodávky překontrolovat spolupřepravcem osobně anebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby stav zásilky, a to podle přiloženého dodacího listu.V případě zjištění jakýchkoliv vad předmětu dodávky tyto vady včetně jejich přesné specifikace nejpozději následující pracovní den oznámit Prodávajícímu. Současně je Kupující povinen společně s přepravcem sepsat zápis o škodní události, který bude obsahovat veškeré náležitosti obvyklé v takovém případě, pořídit fotodokumentaci a následně řádně uchovat zápis o škodní události i fotodokumentaci.                       

V. Reklamace

 1. Kupující musí zkontrolovat předmět dodávky ihned po jeho dodání a jakoukoliv vadu písemně oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den.
 2. případě, že předmět dodávky není v okamžiku jeho převzetí v souladu s danou smlouvou, je Prodávající povinen bezplatně a co v nejkratším čase uvést vše do souladu s příslušnými smluvními dokumenty.
 3. Nutnou podmínkou pro reklamační řízení je současné zajištění identifikace předmětu dodávky, která potvrdí jeho původvýroby Prodávajícího, a rovněž popis závady a fotodokumentaci výskytu vady.
 4. Reklamovaný předmět dodávky nesmí být dále použit do výroby ani ke kompletaci nebo montáži ani jinak dále zpracováván nebo expedován dalším subjektům. Prodávající nenese finanční náklady vzniklé uvedenými nebo jinými procesy ani náklady na dopravu reklamovaného předmětu zpět k Prodávajícímu za účelem opravy.

VI. Vlastnictví , odpovědnost za škody a jiná vyrovnání

 1. nabytí vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází až v okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu dodávky.
 2. Odpovědnost za škodu na předmětu dodávky přecházíProdávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou nebo přepravcem .

VII. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP jsou účinnéode dne 1.11.2013
 2. Za vady předmětu smlouvy zodpovídá Prodávající v rozsahu stanoveném v §536 a násl.zákona č.513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
 3. Právní vztahy ProdávajícíhoKupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že je považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím.

Co nabízíme

Naše výrobní kapacity a technologie nám umožňují zpracování povrchů na nerezových materiálech – broušení a leštění – nejen velkých prvků a dílců, ale i výpalků z plechů různých tvarů v malých i velkých sérií. Pro kooperující firmy nabízíme možnost využití volných kapacit na broušení a leštění nerezových profilů v metrážích a balíkových objemech.

Proč právě nás

Proč je spolupráce s námi výhodná? My víme, že náš úspěch závisí na úspěchu Vašich zakázek. Proto od nás můžete očekávat individuální přístup, vysokou kvalitu zpracování, nadstandardní servis a výhodné cenové nabídky.

Tradice a zkušenosti

Firma FRUNĚK INOX s.r.o. vznikla v roce 2004 transformací ze soukromé rodinné firmy BOHUMÍR FRUNĚK KOVOSERVIS, založené jejím majitelem Bohumírem Fruňkem v roce 1992. Firma FRUNĚK INOX navázala na dlouholetou tradici a výrobní program původní firmy a přidala ke své nabídce další specializaci – broušení a leštění nerezových materiálů.