VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti FRUNĚK INOX s.r.o.

Zlín, Příluky, Cecilka 235, PSČ 760 01

I. Základní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen ,,VOP“), upravují veškeré vztahy mezi společností FRUNĚK INOX s.r.o. se sídlem Zlín, Příluky, Cecilka 235,   760 01, (dále jen ,,Prodávající“), na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, které vznikají v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi nimi.

2.      Kupující je každá právnická osoba a fyzická osoba.

3.      Provádíme pouze pohledové broušení a leštění. K výrobkům dodáváme měřící protokoly pouze na objednávku. Nelze ručit za změnu vlastností, rozměrů a tolerancí na materiálech a výrobcích vzniklé po povrchové úpravě.

 

II. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

1.      Za uzavřenou smlouvu se považuje mail, objednávka nebo převzatý dodací list, obsahující specifikaci materiálu a požadované zpracování.

2.      Dodací list je písemné potvrzení o předání a převzetí zboží vyhotovené Prodávajícím anebo jím zplnomocněnou osobou. Tento dodací list obsahuje označení Prodávajícího a Kupujícího a označení osoby, která zboží převzala.

3.      Veškeré dodávky se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek Kupujícího.

 

III. Ceny a platební podmínky

1.      Ceny předmětu dodávky uvedené Prodávajícím v nabídkové informaci neobsahují DPH ani náklady na balné a dopravu, pokud není uvedeno jinak.

 
IV. Dodací podmínky

1.      Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět dodávky v souladu s danou objednávkou nebo smlouvou. Povinnost Prodávajícího dodat předmět dodávky je splněna okamžikem předání tohoto předmětu dodávky Kupujícímu ( popř. externímu dopravci ) potvrzením a převzetím dodacího listu.

2.      Prodávající nezodpovídá za zpoždění realizace objednávky a termín realizace podléhá prodloužení o dobu trvání překážky, nastalé z důvodu nezávislých na smluvních stranách, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatření nebo zpožděním či výpadku subdodávky. Částečná realizace objednávky může být předmětem samostatné dodávky a může být ze strany Prodávajícího samostatně fakturována.

3.      Kupující je povinen ihned při dodání předmětu dodávky překontrolovat spolu s přepravcem osobně anebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby stav zásilky, a to podle přiloženého dodacího listu. V případě zjištění jakýchkoliv vad předmětu dodávky tyto vady včetně jejich přesné specifikace nejpozději následující pracovní den oznámit Prodávajícímu.                                              Současně je Kupující povinen společně s přepravcem sepsat zápis o škodní události, který bude obsahovat veškeré náležitosti obvyklé v takovém případě, pořídit fotodokumentaci a následně řádně uchovat zápis o škodní události i fotodokumentaci.                       

V. Reklamace

1.      Kupující musí zkontrolovat předmět dodávky ihned po jeho dodání a jakoukoliv vadu písemně oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den.

2.      V případě, že předmět dodávky není v okamžiku jeho převzetí v souladu s danou smlouvou, je Prodávající povinen bezplatně a co v nejkratším čase uvést vše do souladu s příslušnými smluvními dokumenty.

3.      Nutnou podmínkou pro reklamační řízení je současné zajištění identifikace předmětu dodávky, která potvrdí jeho původ z výroby Prodávajícího, a rovněž popis závady a fotodokumentaci výskytu vady.

4.      Reklamovaný předmět dodávky nesmí být dále použit do výroby ani ke kompletaci nebo montáži ani jinak dále zpracováván nebo expedován dalším subjektům. Prodávající nenese finanční náklady vzniklé uvedenými nebo jinými procesy ani náklady na dopravu reklamovaného předmětu zpět k Prodávajícímu za účelem opravy.                                  


VI. Vlastnictví
, odpovědnost za škody a jiná vyrovnání

1.      K nabytí vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází až v okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu dodávky.

2.      Odpovědnost za škodu na předmětu dodávky přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou nebo přepravcem .

 

               VII.Závěrečná ujednání
1. Tyto VOP jsou účinné ode dne 29.2.2019

2.  Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 6. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že je považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím.
Joomla SEF URLs by Artio
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyrobilo Weboo s.r.o. a SEO ze Zlína | All rights reserved.